Яка процедура вивільнення працівників унаслідок реорганізації ОМС в ОТГ?

06.11.2020

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону від 05.02.15 р. № 157-VIII «Про добровільне об'єднання територіальних громад» з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об'єднаною територіальною громадою, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб - сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об'єдналися, та розміщених поза адміністративним центром об'єднаної територіальної громади, шляхом їх приєднання до юридичної особи - сільської, селищної, міської ради, розміщеної в адміністративному центрі об'єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи - сільські, селищні, міські ради припиняються.

Отже, працівники ради, її виконавчого комітету, що увійшли до об'єднаної територіальної громади, які займають невиборні посади, продовжують працювати на своїх посадах до закінчення процедури реорганізації, якщо не буде можливості перевести їх до штату об'єднаної територіальної громади раніше.

Відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП трудові договори, укладені на невизначений строк, а також строкові трудові договори розриваються до закінчення строку їх чинності власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва та праці, серед іншого й ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Слід зазначити, що згідно ст. 49-4 КЗпП України, ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Важливим є рішення ради об'єднаної територіальної громади про створення комісії з реорганізації органів місцевого самоврядування рад, що увійшли до об'єднаної територіальної громади.

З моменту вступу на посаду голова об'єднаної територіальної громади є уповноваженою особою роботодавця як для органу місцевого самоврядування ради, розташованої в адміністративному центрі, так і для розташованих поза межами адміністративного центру, а отже попередження про вивільнення оформлюється розпорядженням голови об'єднаної територіальної громади.

Згідно зі ст. 49-2 КЗпП про подальше вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці пропонується працівникові іншу роботу (ч. 3 ст. 49-2 КЗпП). Звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (частина друга ст. 40 КЗпП).

Слід урахувати, що розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП).

Звільнення членів виборного профспілкового органу організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок) (ст. 252 КЗпП).

Крім зазначеного вище, потрібно врахувати переважне право на залишення на роботі. Відповідно до ст. 42 КЗпП в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці.

За рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

 • сімейним - за наявності двох і більше утриманців;
 • особам, в сім'ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
 • працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві, в установі, організації;
 • працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
 • учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
 • працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
 • особам з числа депортованих з України протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
 • працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби;
 • за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років із дня звільнення їх зі служби;
 • працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, у разі досягнення якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

Відповідно до ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.