Нова форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування !

29.09.2021

Наказом № 449/21 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ затвердило форму декларації і Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Декларація складається з вісімнадцяти розділів, у яких суб'єкт декларування зазначає інформацію про себе, членів своєї сім'ї, інших осіб та об'єкти декларування, визначені частиною першою статті 46 антикорупційного Закону. Набрання чинності відбудеться 01.12.2021.

У формі декларації в розділі 1 визначено три види декларації та їх звітні періоди:

1. Щорічна:

- «я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування»;

- «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)».

2. При звільненні (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями).

3. Кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за минулий рік).

Тобто, обираючи вид декларації «щорічна», суб'єкт декларування додатково вказує відомості про те, продовжує він здійснювати діяльність чи припинив її здійснення та подає декларацію у році, наступному за припиненням діяльності (після звільнення), шляхом обрання відповідної позначки:

«я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування» або «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)».

При поданні виправленої «щорічної» декларації суб'єкту декларування надається можливість змінити відповідну позначку

«я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування» або «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)»

звітний період може змінюватись лише при поданні виправленої декларації «при звільненні».

Порядок визначає, що суб'єкти декларування подають декларації з додержанням таких вимог:

1. Щорічна декларація - декларація, яка подається відповідно до частини першої статті 45 Закону (щороку), абзацу другого частини другої статті 45 Закону (після припинення діяльності (після звільнення)) у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Законом можуть бути встановлені інші строки подання щорічної декларації. Суб'єкт декларування, поновлений на роботі за рішенням суду після завершення періоду декларування, до 01  квітня року, наступного за роком, у якому відбулося поновлення, подає щорічну декларацію за рік, у якому відбулось поновлення. Якщо така особа поновлена на роботі до завершення періоду декларування, щорічна декларація подається за минулий рік. Щорічна декларація за час вимушеного прогулу не подається. Якщо особа, яка припинила здійснення діяльності, до завершення визначеного Законом строку подання щорічної декларації знов починає здійснення діяльності, вона подає щорічну декларацію як особа, яка продовжує здійснювати діяльність. Щорічна декларація (після звільнення) у такому випадку не подається.

2. Декларація при звільненні - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 антикорупційного Закону - не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності. Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, крім декларації кандидата на посаду.

Декларація при звільненні не подається у таких випадках:

особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, продовжує здійснювати діяльність на іншій посаді;

особа, яка припинила здійснення діяльності, упродовж 30 календарних днів з дня припинення діяльності знову розпочала здійснення діяльності.

Втрата статусу суб'єкта декларування у зв'язку із внесенням змін до закону або статусу юридичної особи публічного права не вважається припиненням діяльності та не зобов'язує особу подавати декларацію будь-якого виду;

3. Декларація кандидата на посаду - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація кандидата на посаду подається до призначення або обрання особи на відповідну посаду, якщо інше не передбачено законом.

Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається.

У декларації кандидата на посаду не зазначаються відомості про видатки та інші правочини, вчинені суб'єктом декларування у звітному періоді.

Правила заповнення

1. Відомості про суб'єкта декларування зазначаються для ідентифікації його особи в Україні, за її межами, а також його місця роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів) і посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію, або посаду, на яку претендує кандидат.

Відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання зазначаються станом на кінець звітного періоду, а для адреси для листування - на дату подання декларації.

2. У декларації зазначаються відомості про місце роботи (проходження служби) і посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію за певний звітний період.

При зазначенні відомостей про місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів) і займану посаду, або посаду, на яку претендує кандидат, слід тепер вказати:

- код органу, установи, організації, підприємства в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в якому суб'єкт декларування працював (проходив службу) на кінець звітного періоду (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів на посаду);

- найменування органу, установи, організації, підприємства;

- займану посаду або посаду, на яку претендує кандидат, тип та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування;

- належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Якщо особа обіймає дві і більше посад, пов'язаних із обов'язком подати декларацію, і при цьому одна з них належить до посад службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, або посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, то зазначається саме посада службової особи, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або посада, пов'язана з високим рівнем корупційних ризиків.

3. Відомості про осіб, які згідно із антикорупційним Законом належать до членів сім'ї суб'єкта декларування, зазначаються незалежно від громадянства та країни їх проживання, які дають змогу їх ідентифікувати в Україні та за її межами.

4. Відомості про об'єкт декларування зазначаються незалежно від того, розташований він на території України чи за її межами.

Відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 ПМ.

За наявності документів, які підтверджують набуття суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї права на об'єкт декларування, а також документів, які містять відомості про дату набуття права на нього, його кількість, характеристики, вартість та інші відомості, передбачені Законом, у декларації зазначаються відомості на підставі цих документів.

Інформація про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї, зазначається в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

5. Відомості про тип права суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї чи третіх осіб на об'єкт декларування зазначаються на підставі документів, відповідно до яких воно набуто (за їх наявності).

Наприклад.

Якщо об'єкт декларування належить на праві спільної власності або на різних типах права суб'єкту декларування та членам його сім'ї, такий об'єкт зазначається у відповідному розділі декларації один раз, при цьому вказується тип права, на якому цей об'єкт декларування належить суб'єкту декларування, членам його сім'ї, третім особам, окремо.

Якщо об'єкт декларування перебуває у спільній сумісній власності суб'єкта декларування, членів його сім'ї та третіх осіб, зазначається інформація про всіх співвласників такого об'єкта декларування, а також вказується тип права, на якому цей об'єкт декларування належить суб'єкту декларування, членам його сім'ї, а також третім особам.

Якщо об'єкт декларування перебуває у спільній частковій власності суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї, а також третіх осіб, то зазначаються відомості про частки у власності на об'єкт, які належать суб'єкту декларування та/або члену його сім'ї, а також третім особам. Відомості про частки зазначаються у відсотках.

Якщо об'єкт перебуває у суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї на праві користування, необхідно вказати відомості про власника майна.

6. Інформація про вартість об'єкта декларування зазначається на дату набуття суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї права на цей об'єкт або відповідно до останньої грошової оцінки майна.

Інформація про вартість об'єкта декларування на дату набуття права відображається на підставі документа, відповідно до якого набуто право (за його наявності).

Якщо згідно з документом, на підставі якого набуто право на об'єкт декларування, неможливо встановити вартість майна у грошовій одиниці України, зокрема, якщо така вартість вказана в радянських або українських карбованцях, купонах, а оцінка такого майна не проводилась чи її результати суб'єкту декларування невідомі, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати позначку «Не застосовується».

Проведення оцінки об'єкта декларування з метою заповнення декларації, як і раніше, - не вимагається.

7. Нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування та/або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, зазначаються у декларації, якщо вони можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті.

У формі декларації в розділі «Нематеріальні активи» з'явився новий пункт «КРИПТОВАЛЮТА»

8. Відомості про доходи зазначаються незалежно від їх розміру, крім подарунка, відомості про який зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує 5 ПМ, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 ПМ.

Доходи одного виду, отримані від одного джерела упродовж звітного періоду, зазначаються однією сумою. Доходи різних видів, отримані від одного джерела, зазначаються окремо.

Розмір отриманих доходів зазначається з урахуванням нарахованих податків і зборів.

9. Відомості про наявні у суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах, зазначаються, у разі якщо їх сукупна вартість на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ. При цьому грошові активи суб'єкта декларування та членів його сім'ї не сумуються.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких на кінець звітного періоду не перевищує 50 ПМ (ср. 064587400).

10. Як і раніше, у розділі «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» зазначаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунка, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно.

11. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» зазначаються:

відомості про фінансові зобов'язання суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї за позикою (кредитом) за наявності хоча б однієї з таких умов:

- розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 ПМ;

- розмір зобов'язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 ПМ (у разі якщо позику (кредит) отримано у попередніх звітних періодах);

- розмір зобов'язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ;

відомості про зобов'язання за позикою (кредитом) за умов, зазначених у абзацах другому та третьому цього підпункту, зазначаються незалежно від розміру зобов'язання, у тому числі за відсутності такого зобов'язання на кінець звітного періоду;

відомості про інші фінансові зобов'язання, у тому числі за договорами лізингу, страхування, недержавного пенсійного забезпечення, зазначаються лише у разі, якщо їх розмір на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

12. Відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, зазначаються:

- відомості про правочин - у разі якщо вартість його предмета перевищує 50 ПМ;

- відомості про видаток - у разі якщо розмір разового видатку перевищує 50 ПМ.

Відомості про видатки, розмір кожного з яких перевищує 50 ПМ, здійснені на виконання одного правочину, вказуються у декларації окремо із зазначенням даних про правочин, який їх спричинив, а також дат їх здійснення.

Розміри видатків, які не перевищують 50 ПМ, у тому числі здійснені на виконання одного правочину, не сумуються.

Якщо правочин не спричинив видатку, у блоках полів щодо видатку слід обрати позначку «Не застосовується»

13. У розділі «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася суб'єктом декларування за сумісництвом у звітному періоді незалежно від тривалості та оплатності.